หน่วยงานส่วนกลาง

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สขรส.
 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ศูนย์อนามัยที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 7 ศูนย์อนามัยที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์อนามัยที่ 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข